11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


 

Organizacijski i programski odbor:

Predsjednica - Višnja Besendorfer

Dopredsjednik – Milenko Milović

Tajnik – Sven Jelaska

Blagajnica - Katarina Caput Mihalić

Članovi:

Damjan Franjević, Sanja Gottstein, Petar Kružić, Dunja Leljak-Levanić, Žaklin Lukša, Nenad Malenica, Drago Marguš, Tanja Radić Lakoš, Lucija Šerić Jelaska, Kristian Vlahoviček, Irina Zupan

 

 

Znanstveni odbor:

Predsjednik: Goran Klobučar

Dopredsjednica: Dubravka Hranilović

Članovi:

Andreja Ambriović-Ristov, Tatjana Bakran-Petricioli, Renato Batel, Krunoslav Brčić-Kostić, Vera Cesar, Marko Ćaleta, Helena Ćetković, Zdravko Dolenec, Jakov Dulčić, Jerka Dumić, Hrvoje Fulgosi, Sanja Gottstein, Bojan Hamer, Stipan Jonjić, Mladen Kerovec, Marcelo Kovačić, Nevenka Kopjar, Marijana Krsnik-Rasol, Gordana Lacković-Venturin, Gordan Lauc, Bojan Lazar, Dunja Leljak-Levanić, Zlatko Liber, Žaklin Lukša, Milorad Mrakovčić, Toni Nikolić, Nadica Oršolić, Maja Osmak, Mirjana Pavlica, Miroslav Plohl, Martina Podnar Lešić, Jasna Puizina, Ines Radanović, Mary Sopta, Lucija Šerić Jelaska, Zdenko Tkalčec, Zoran Tadić, Nikola Tvrtković, Đurđica Ugarković, Željka Vidaković-Cifrek, Damir Viličić, Kristian Vlahoviček, Ivana Weygand-Đurašević, Davor Zahradka, Irina Zupan

 

 

 


 

Organizing and Program Committee:

President - Visnja Besendorfer

Vice-president – Milenko Milovic

Secretary – Sven Jelaska

Treasurer - Katarina Caput Mihalic

Members:

Damjan Franjevic, Sanja Gottstein, Petar Kruzic, Dunja Leljak-Levanic, Zaklin Luksa, Nenad Malenica, Drago Margus, Tanja Radic Lakos, Lucija Seric Jelaska, Kristian Vlahovicek, Irina Zupan

 

 

Scientific Committee:

President: Goran Klobucar

Vice-president: Dubravka Hranilovic

Members:

Andreja Ambriovic-Ristov, Tatjana Bakran-Petricioli, Renato Batel, Krunoslav Brcic-Kosic, Marko Caleta, Vera Cesar, Helena Cetkovic, Zdravko Dolenec, Jakov Dulcic, Jerka Dumic, Hrvoje Fulgosi, Sanja Gottstein, Bojan Hamer, Stipan Jonjic, Mladen Kerovec, Marcelo Kovacic, Nevenka Kopjar, Marijana Krsnik-Rasol, Gordana Lackovic-Venturin, Gordan Lauc, Bojan Lazar, Dunja Leljak-Levaicć, Zlatko Liber, Zaklin Luksa, Milorad Mrakovcic, Toni Nikolic, Nadica Orsolic, Maja Osmak, Mirjana Pavlica, Miroslav Plohl, Martina Podnar Lesic, Jasna Puizina, Ines Radanovic, Mary Sopta, Lucija Seric Jelaska, Zdenko Tkalcec, Zoran Tadic, Nikola Tvrtkovic, Durdica Ugarkovic, Zeljka Vidakovic-Cifrek, Damir Vilicic, Kristian Vlahovicek, Ivana Weygand-Durasevic, Davor Zahradka, Irina Zupan

 

 

 

 

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885