11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


 

Okrugli stol
Uloga stručne i znanstvene zajednice u uspostavljanju i funkcioniranju jedinstvene nacionalne faunističke baze CRO Fauna

Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10000 Zagreb, info@dzzp.hr

Početkom 2011. godine Državni zavod za zaštitu prirode započeo je provedbu projekta „Uspostava faunističke i speleološke baze podataka kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode“ (IPA 2007 komponenta i TAIB/TAF). Cilj projekta je poboljšanje organizacije, pohrane i pristupa podatcima o biološkoj raznolikosti te speleološkim podatcima u svrhu učinkovite provedbe ekološke mreže Natura 2000. Razvojem jedinstvene stručno – znanstvene faunističke baze omogućit će se stručnoj i znanstvenoj javnosti unošenje, pohrana te pregledavanje svih potrebnih podataka o bioraznolikosti za čiju sigurnost i točnost jamči Republika Hrvatska, uz osiguravanje autorskih i prava korištenja podataka. Prvi kontakti sa stručnjacima za različite taksonomske skupine te prikupljanje informacija o načinu bilježenja podataka i definiranju potrebnih stavki unutar baze podataka uspostavljeni su još 2006. i 2007. godine kada je kroz taj konzultacijski proces izrađen nacrt strukture CRO Fauna baze podataka. Konzultacijski proces nastavljen je i kroz ovaj projekt te je slijedom toga revidirana i nadograđena struktura baze prema potrebama budućih korisnika.
Osnovni cilj okruglog stola je upoznati znanstvenu zajednicu s funkcionalnostima CRO Fauna baze podataka te mogućnostima i prednostima njenog korištenja pri znanstvenom i stručnom radu. Tijekom okruglog stola prikazat će se struktura baze i sve njene funkcionalnosti, te će se predstaviti model njenog administriranja, održavanja te zaštite i korištenja unesenih podataka. Kroz raspravu potaknut će se članovi znanstvene zajednice da izraze stavove o potrebi postojanja jedinstvene faunističke baze te daju svoj osvrt na njene funkcionalnosti i model funkcioniranja cijelog sustava.   

 


 

Round table
The role of expert and scientific community in the development and functioning of the unique national faunistic database CRO Fauna

State Institute for Nature Protection, Trg Mažuranića 5, 10000 Zagreb, info@dzzp.hr

At the beginning 2011, The State Institute for Nature Protection has initiated the implementation of the project „Development of faunistic and speleological databases (CRO Fauna and CRO Speleo), as part of NPIS (Nature Protection Information System)“ (IPA 2007 component and TAIB / TAF). The project aims to improve the organization, storing and accessing data on biodiversity and speleological data for the effective implementation of the Natura 2000 ecological network. Development of a unique expert - scientific faunistic database will give the expert and scientific community opportunity to enter, store and access all necessary information about the biodiversity, for which security and accuracy is guaranteed by the Republic of Croatia, while ensuring the copyrights and rights on data usage. The first contacts with experts on different taxonomic groups were initiated in 2006 and 2007, in order to gather information on data collecting and to define the necessary attributes in the database. On the basis of this consultation process a draft structure of CRO fauna database was created. The consultation process was continued through this project and the database structure was revised and upgraded according to the needs of future users.
The main objective of the panel discussion is to present to the scientific community the functionalities of CRO fauna database and the possibilities and advantages of its use in scientific and expert work. During the panel discussion, the database structure and all its functionalities will be shown, and model of its administration, maintenance, protection and use of entered data will be presented. Through discussion, the members of the scientific community will be encouraged to express their views on the advantages of the unique faunistic database and to provide their insight regarding its functionalities and functioning of the system in general.

 

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885