11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


 

Okrugli stol
Obveze praćenja stanja i izvješćivanja prema članku 17. Direktive o staništima

Državni zavod za zaštitu prirode, Trg Mažuranića 5, 10000 Zagreb, info@dzzp.hr

Članak 17. Direktive o staništima obvezuje države članice EU na podnošenje izvješća o provedbi poduzetih mjera u sklopu Direktive svakih šest godina. To izvješće među ostalim mora sadržavati rezultate monitoringa (praćenja stanja) očuvanosti vrsta i staništa navedenih u dodacima Direktive, kako propisuje članak 11. Sve države kroz jedinstvene obrasce izvješćuju o trendovima očuvanosti za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip na svom teritoriju. Analizom svih izvješća na razini EU moguće je pratiti uspješnost provedbe Direktive o staništima i prema potrebi prilagođavati potrebne mjere kako bi se osiguralo povoljno stanje očuvanosti (favourable conservation status - FCS). Pojednostavljeno, FCS označava stanje u kojemu vrsta ili stanišni tip prosperira i ima dobre izglede da tako ostane i u budućnosti. Monitoring se ne provodi samo u NATURA 2000 područjima, nego se sagledava i ocjenjuje stanje na cjelokupnom teritoriju države članice. Sljedeće obvezno izvješće odnosit će se na razdoblje 2007.-2013, a za Republiku Hrvatsku očekuje se da će morati izvještavati 2019. godine.
Cilj ovog okruglog stola je upoznati hrvatsku znanstvenu i stručnu javnost s obvezama država članica EU koje proistječu iz Direktive o staništima kao i raspraviti moguće uključivanje i sudjelovanje pojedinih skupina zainteresiranih dionika (znanstvenih institucija, nevladinih udruga, škola itd.) u različitim razinama organizacije sustava monitoringa te prikupljanja, obrade i analize podataka.

  


 

Round table
Monitoring and reporting obligations according to the Article 17 of the Habitats Directive

State Institute for Nature Protection, Trg Mažuranića 5, 10000 Zagreb, info@dzzp.hr

According to the Article 17 of the Habitats Directive, every six years Member States must submit a report on implementation of measures within the frame of the Directive. This report must include results of monitoring of the conservation status of species and habitats listed in annexes of the Directive, as prescribed under Article 11. All countries submit a reporting form on the conservation trends for each individual species and habitat type on its territory. The analysis of all reports at the EU level allows monitoring of the success of implementation of the Habitats Directive and, where needed, allows for the adaptation of necessary measures so as to ensure favourable conservation status (FCS). Simply put, the FCS is the state in which the species or habitat type is prospering and has good chances of continuing to do the same in the future. Monitoring is not only carried out in NATURA 2000 sites, but the status in the entire territory of the Member State is assessed. The next mandatory report will be prepared for the period 2007-2013. Republic of Croatia is supposed to report in 2019.

The aim of this round table is to get Croatian scientific and expert community acquainted with obligations of Member States that arise from the Habitats Directive and to discuss possible involvement of various interested groups of stakeholders (scientific institutions, non-governmental organizations, schools etc.) in different levels of monitoring system organization as in gathering, processing and analysis of the data.

 

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885