11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress 11th Croatian Biological Congress
  Početna / Homepage
  Najava / Announcement
  Lokacija i kontakt / Venue & Contact
  Odbori / Committees
  Datumi / Dates
  Teme / Topics
  Plenarni predavači / Plenary Speakers
  Priopćenja / Contributions
  Prijava sažetaka / Abstract Submission
  Prijava sudjelovanja / Registration
  Posebna događanja / Special Events
  Smještaj / Accommodation
  Sponzori i pokrovitelji / Sponsors & Patrons


 

Teme

INTEGRALNA BIOLOGIJA (BIOLOGIA GENERALIS ET INTEGRALIS)  

genetika, molekularna genetika i evolucija (genetica, genetica molecularis et evolutio)
(populacijska i kvantitativna genetika - replikacija, popravak i rekombinacija - citogenetika - filogenija - evolucija živih sustava i genoma - humani genom i evolucija čovjeka - nasljedne bolesti)
stanična i molekularna biologija (biologia cellularis et biologia molecularis sensu lato)
(biokemija makromolekula i multienzimatskih kompleksa - stanični organeli - stanični procesi i signaliziranje - kultura animalnih stanica i tkiva - stanično starenje - rak)
genomika, farmakogenetika, proteomika, bioinformatika i molekularna dijagnostika (biologia molecularis sensu stricto)
(tehnologija rekombinantne DNA - DNA čipovi, nove tehnike i genomske tehnologije - dizajniranje lijekova - in silico biologija - genetički promijenjeni organizmi - genska terapija - stanična i molekularna medicina - forenzička genetika)
virologija i mikrobiologija (virologia et microbiologia)
(prioni - subviralne infektivne čestice - bakteriofagi - biljni i životinjski virusi - klinička virologija - sekundarni metaboliti - industrijska i klinička mikrobiologija)
algologija i mikologija (biologia fungorum et algarum)
(molekularna biologija - sistematika - taksonomija - ekologija)
biljna biologija (biologia plantarum)
(flora - taksonomija i geobotanika - molekularna sistematika - ekologija biljaka s fitocenologijom - staništa, GIS i daljinska promatranja - 4. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju)
biologija životinja (biologia animalium)
(fauna - taksonomija i zoogeografija - molekularna sistematika - ekologija životinja - staništa, GIS i daljinska promatranja - kopnena i vodena staništa - histologija i fiziologija životinja - imunologija - ponašanje životinja)
biologija mora (biologia maris)
(flora i fauna mora - ekologija mora - oceanografija)
toksikologija, ekotoksikologija i biomonitoring (toxicologia et oecotoxicologia)
(in vitro i in vivo učinak ksenobiotika na metabolizam, nasljedni materijal, stanice, tkiva, jedinke, populacije i ekosustavi - bioindikatori i biomarkeri - biomonitoring ekosustava)
konzervacijska biologija, zaštita prirode i okoliša i zakonodavstvo (biologia conservationis, protectio naturae et legislatio)
(istraživanja ugroženih, rijetkih, osjetljivih i zaštićenih organizama - biološka inventarizacija zaštićenih i za zaštitu predviđenih područja - crvene knjige - upravljanje zaštićenim dijelovima prirode - ljudska aktivnost i zaštita prirode: građevinarstvo, poljoprivreda, šumarstvo i sl. - zakonodavstvo)
biologija u suvremenoj hrvatskoj školi (biologia et educatio)
(osnovno, srednjoškolsko, više i visokoškolsko biološko obrazovanje)

 

Simpoziji:

5. Simpozij Hrvatskog društva za biljnu biologiju

2. Simpozij Hrvatskog entomološkog društva

1. Simpozij edukacije biologije

 


 

Topics

INTEGRAL BIOLOGY (BIOLOGIA GENERALIS ET INTEGRALIS)

Genetics, Molecular Genetics and Evolution (genetica, genetica molecularis et evolutio)
(population and quantitative genetics - replication, repair and recombination - cytogenetics - phylogeny - living systems and genome evolution - human genome and human evolution - hereditary diseases)
Cell and Molecular Biology (biologia cellularis et biologia molecularis sensu lato)

(biochemistry of macromolecules and multienzymatic complexes - cell organelles - cell metabolism and cell signaling - animal cell and tissue culture - biology of cell senescence - cancer)
Genomics, Pharmacogenetics, Proteomics, Bioinformatics and Molecular Diagnostics (biologia molecularis sensu stricto)

(recombinant DNA technology - microarrays, new techniques and genome-wide technologies - drag design - in silico biology - genetically modified organisms - gene therapy - cell and molecular medicine - forensic genetics)
Virology and Microbiology (virologia et microbiologia)

(prions - subviral infective particles - bacterophages - plant and animal viruses - clinical virology - secondary metabolites - industrial and clinical microbiology)
Algology and Mycology (biologia fungorum et algarum)

(molecular biology - systematic - taxonomy - ecology)
Plant Biology (biologia plantarum)
(flora - taxonomy and geobotany - molecular systematic - plant ecology and phytocenology - habitats, GIS and remote sensing - 4 th Symposium of the Croatian Society of Plant Biologists)
Animal Biology (biologia animalium)
(fauna - taxonomy and zoogeography - molecular systematic - animal ecology - habitats, GIS and remote sensing - terrestrial and water habitats (ecosystems) - animal histology and physiology - immunology - animal behavior)
Marine Biology (biologia maris)
(marine flora and fauna - marine ecology)
Toxicology, Ecotoxicology and Biomonitoring (toxicologia et oecotoxicologia)
(in vitro and in vivo xenobiotics effects on cell metabolism, hereditary material, cells, tissues, individuals, populations and ecosystems - bioindicators and biomarkers - ecosystems biomonitoring)
Conservation Biology, Conservation of Nature, Environmental Protection and Legislation (biologia conservationis, protectio naturae et legislatio)
(endangered, rare, sensitive and protected species research - biological inventarisation of protected and to be protected areas - red books - protected natural areas managing - human activities and nature protection: civil engineering, agriculture, forestry etc. - legislation)
Biology in Modern Croatian School (biologia et educatio)
(biology in primary, secondary and higher Croatian education)

 

Symposia:

5th Symposium of the Croatian Society of Plant Biologists

2nd Symposium of the Croatian Entomology Society

1st Symposium of Biology Education

 

© 2012. Hrvatsko biološko društvo. Sva prava pridržana.
HBD 1885