23. 07. 2014.

Natječaj za izbor suradnika na radno mjesto poslijedoktorand

Natječaj za izbor 1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija ili grana biokemija i molekularna biologija ili polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanosti o moru, na HRZZ projektu „Bio-tracing Adriatic water masses (BIOTA)“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07. , 63/11., 94/13. i 139/13.).

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija ili grana biokemija i molekularna biologija ili polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanosti o moru.

Poželjno je iskustvo u metodama molekularne biologije.

Pristupnici dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a http://www.pmf.unizg.hr/dokumenti (sve u elektroničkom i tiskanom obliku).

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u “Narodnim novinama” http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.