Wallace 101 video

Sven Jelaska – Evolucija linije u biogeografiji od Wallace-a do danas

Martina Podnar – Komparativna filogeografija nekih vrsta gušterica (Reptilia, Lacertidae) zapadnog Balkana

Marko Lukić – Skokuni (Collembola) – slučaj previđene bioraznolikosti u špiljama Dinarida

Zlatko Liber Genetska raznolikost i filogeografija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.)

Aleksandar Popijač – Plodno desetljeće u istraživanjima raznolikosti i rasprostranjenosti Plecoptera u Hrvatskoj

Martina Temunović – Što nam hibridne zone mogu poručiti o specijaciji?

Helena Bilanđija – Evolucija filogenetskih linija u podzemlju Dinarskoga krša

Ivana Rešetnik – Uvid u poliploidnu evoluciju roda Knautia (Dipsacaceae)

Marija Gligora Udovič – Biogeografija slatkovodnog fitoplanktona u svijetlu biogeografije makroorganizama

Ana Galov – Raznolikost gena glavnog sustava tkivne podudarnosti dobrog dupina (Tursiops truncatus) iz Jadranskog mora

Mateja Zajc Petranović – Prilagodbe modernih ljudi na nov način prehrane u neolitiku

Mladen Kučinić – Klimatske značajke kao bitan ekološki čimbenik specijacije i utjecaja na biogeografsku strukturu faune na primjerima leptira i tulara

Ana Previšić – Komparativna filogeografija vodenih kukaca zapadnog Balkana na primjeru tulara

Dušan Jelić – Biogeografija zajednica naspram biogeografije vrsta – primjer roda Vipera u Europi

Jasenka Sremac – Paleobiogeografija kenozojskih sjemenjača i fosilni zapis iz Hrvatske

Vlasta Ćosović – Velike miliolide, “putnici” u eocenskom Neotetis oceanu

Sandro Bogdanović – Filogenija apeninsko-balkanskog kompleksa Campanula garganica

 Alegro – Rod Sesleria (Poaceae) – evolucija na Balkanu

Jelena Mlinarec – Evolucija poliploida i biogeografija vrsta iz roda Anemone (Ranunculaceae)

 

Skip to content