Odbori

Organizacijski programski i
znanstveni odbor

Doc. dr. sc. Snježana Židovec Lepej

Snježana Židovec Lepej voditeljica je Odjela za imunološku i molekularnu dijagnostiku Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Diplomirala je molekularnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je magistrirala i doktorirala.
Naslovna je docentica na PMF-u, Sveučilišta u Zagrebu i znanstvena savjetnica iz područja kliničkih medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučlišta u Zagrebu. Doc. Židovec je Fellow stručnog društva European Society for Clinical Microbiology and Immunology u kojem je bila članica Odbora za edukaciju u razdoblju od 2016. do 2020. god. U svojstvu voditeljice projekata te istraživača sudjelovala je u brojnim nacionalnim i  međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima iz područja molekularne virologije i imunologije, recenzirala je nacionalne i međunarodne znanstvene projekte kao i sažetke za znanstvene skupove. Doc. Židovec objavila je 108 izvornih znanstvenih radova koji su citirani 1950 puta, te ima h-index 24. Glavna područja njezinog znanstvenog interesa su molekularna virologija i imunologija s posebnim naglaskom na molekularnu epidemiologiju HIV-1 infekcije i infekcije virusima hepatitisa, rezistenciju na antivirusne lijekove i citokinsku imunost. Doc. Židovec dobitnica je nagrade „Ante Šercer“ Akademije medicinskih znanosti Hrvatske za najbolji znanstveni rad iz područja medicine objavljen 2007.g. U svojstvu eksperta, surađuje s Hrvatskom akreditacijskom agencijom u postupcima akreditacije medicinskih laboratorija koji se bave protočnom citometrijom i molekularnom dijagnostikom. Od siječnja 2022.g. obnaša funkciju Predsjednice Hrvatskog društva biologa u zdravstvu.

Izv. prof. dr. sc. Petra Korać

Petra Korać radi na Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima iz područja medicinske genetike, a njen glavni interes su mehanizmi nastanka i razvoja tumora, komunikacija između tumorskih stanica i stanica njihova mikrookoliša te utjecaj patogena na signalne putove stanica domaćina. Do sada je sudjelovala na velikom broju nacionalnih i međunarodnih projekata iz područja biomedicine, objavila je više od 30 znanstvenih radova, autorica je udžbenika iz biologije za srednju školu, a osim na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, sudjeluje i u nastavnim programima Medicinskog fakulteta i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Članica je Hrvatskog biološkog društva, Hrvatskog društva biologa u zdravstvu, Hrvatskog društva za istraživanje raka i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.

Dr. sc. Nediljko Landeka

Nediljko Landeka radi u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije. Područje interesa su mu javnozdravstveni problemi povezani sa organizmima koji su vektori bolesti, otrovni organizmi i invazivne vrste. Sudjeluje u nacionalnom monitoringu invazivnih vrsta komaraca, provodi monitoring krpelja na području Istarske županije, praćenje populacija stršljena u Istri s ciljem ranog otkrivanja azijskog stršljena te ekologija, rasprostranjenost i etologija crne udovice.
Aktivni je pčelar.

Izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić 

Mauro Štifanić zaposlenik je Sveučilišta Jurja dobrile u Puli na kojem je izvodio više kolegija iz područja bioloških znanosti te osmislio i uveo tri nova kolegija iz područja genetike. Uz bogato iskustvo brojnih dosadašnjih voditeljskih i razvojnih aktivnosti i dužnosti, trenutno obnaša dužnost v.d. dekana Medicinskog fakulteta u Puli te izvodi nastavu kolegija Osnove ekologije i Genetske bolesti čovjeka. U više navrata znanstveno se usavršavao u Švicarskoj i Njemačkoj, u ukupnom trajanju od tri godine. Kao suradnik ili voditelj radne skupine sudjeluje u realizaciji dva znanstvena, jednog primijenjenog i jednog razvojnog projekta na nacionalnoj razini te jednog Erasmus međunarodnog projekta. Mentorirao je 30-ak završnih i diplomskih radova i jednu doktorsku disertaciju.
Koautor je 17 znanstvenih radova indeksiranih u WoS i Scopus bazama.

Izv. prof. dr. sc. Petar Kružić

voditelj

Petar Kružić radi u Laboratoriju za biologiju mora (Zoologijski zavod, Biološki odsjek) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima makrozoobentosa čvrstog dna u Jadranu, posebno skupina Cnidaria; biološke i ekološke osobitosti izdvojenih staništa u Jadranu (estuariji, morska jezera, podmorske špilje, grebeni koralja), te istraživanjem i monitoringom koraligenske biocenoze u Jadranu. Bavi se i negativnim utjecajem klimatskih promjena na faunu Jadrana. Održava predavanja, te seminarsku i terensku nastavu iz kolegija Biološka oceanografija, Gospodarenje morem i zaštita, Bioraznolikost mora i Fauna Hrvatske. Od 2013. godine održava dodiplomsku nastavu na Univerzi na Primorskem (Koper, Slovenija) s kolegijem „Izabrana poglavlja iz Zoologije mora“.

Prof. dr. sc. Mladen Kučinić
voditelj

Uskoro….

 

 

Izv. prof. dr. sc. Inga Urlić

 

Inga Urlić radi na Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMFa Sveučilišta u Zagrebu. Područje djelovanja je biomedicina s fokusom na biologiji tumora, biologiji matičnih stanica te tkivnom inženjerstvu – regeneracija kosti i hrskavice. Voditeljica je 3 kompetitivna istraživačka projekta (MZOS, BICRO, HRZZ), 2 istraživačke donacije (HAZU, HEP), 1 stručnog projekta i voditeljica je grupe unutar 1 projekta Obzor2020. Koautorica je 33 znanstvena rada, 45 sažetaka u zbornicima i časopisima a bila je i pozvani predavač na dva međunarodna skupa. Voditeljica je pet kolegija – Mutageneza i karcinogeneza, Metode istraživanja u molekularnoj biologiji, Biologija matičnih stanica, Uvod u forenzičku biologiju i Radionice u staničnoj i molekularnoj genetici. Članica je niza strukovnih udruženja – HBD, TERMIS, ISABS, HDIR, EACR.

Doc. dr. sc. Ivana Šola

Ivana Šola radi u Laboratoriju za fitokemiju Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se istraživanjima iz područja analitike biljnih kemijskih spojeva i proizvoda biljnog porijekla. Do sada je sudjelovala u 7 projekata, trenutno je voditeljica jednog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost i jednog bilateralnog njemačko-hrvatskog projekta, te sudjeluje kao suradnica na još dva znanstvena i jednom infrastrukturnom projektu. Koautorica je 23 znanstvena rada i jednog stručnog priručnika. Provela je 22 mjeseca na znanstvenom usavršavanju u Njemačkoj. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija „Anatomija biljaka“, „Biljni bioaktivni spojevi, „Biljke u fitoterapiji“, „Molekularna biologija biljaka“, te je pokrenula novi kolegij „Osnove fitokemije“. Aktivna je u popularizaciji znanosti, vodila je nekoliko manifestacija „Noć biologije“, te osmislila i provela niz radionica na različitim događanjima.

Dr. sc. Milena Mičić

Uskoro….

Prof. Valerija Begić

 

Valerija Begić, prof. radi u osnovnoj školi Sesvetski Kraljevec, gdje predaje prirodu, biologiju i kemiju. Učitelj je savjetnik i voditeljica županijskog stručnog vijeća Biologije. Sudjelovala je na brojnim projektima u području edukacije biologije Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, kao što su matura, nacionalni ispiti i međunarodno vrednovanje učenika u području prirodoslovne pismenosti (PISA). Od početka kurikularne reforme, bila je članica/voditeljica/koordinatorica radnih skupina za Biologiju Cjelovite kurikularne reforme, Škole za život, i-nastave. Koautorica je 12 udžbenika, 10 radnih bilježnica, 7 metodičkih priručnika i 13 obrazovnih sadržaja za osnovnu i srednju školu te 11 znanstvenih i stručnih publikacija u području biologije. Autorica je brojnih predavanja i radionica koje je održala na različitim stručnim usavršavanjima. Mentor je studentima integriranog studija biologije i kemije, kao naslovni asistent sudjeluje u nastavi na kolegijima profesorskog smjera, a suradnica je i na edukacijskim i biomedicinskim projektima BO-a. Dobitnica je nagrade za rad na unaprjeđivanju nastave biologije, Nagrade Srećko Jelenić i tri nagrade za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske.

Dr. sc. Katarina Caput Mihalić

voditelj

Katarina Caput Mihalić, stručni je savjetnik u znanosti i visokom obrazovanju na Zavodu za molekularnu biologiju, BO, PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. U okviru trenutnog HRZZ projekta bavi se matičnim stanicama sarkoma te uspostavom primarnih kultura i staničnih linija. Dosadašnji znanstveni interes obuhvaćao je taksonomska i ekološka istraživanja perifitonskih dijatomeja, a recentno i fosilnih dijatomeja, te njihovu ulogu u detekciji okolišnih uvjeta tijekom geološke povijesti. Koautorica je 23 znanstvena rada, 11 ostalih publikacija, 41 posterskog priopćenja i jedne uredničke knjige. Sudjelovala je u praktičnoj i terenskoj nastavi iz područja algologije, a sada sudjeluje u vježbama iz kolegija „Mutageneza i karcinogeneza“, „Metode istraživanja u molekularnoj biologiji“, te je suradnik na kolegiju „Uvod u forenzičku biologiju“ kao i na kolegiju „Osnove forenzične botanike, palinologije i dijatomologije“ VEF-a Sveučilišta u Zagrebu. Aktivna je u popularizaciji znanosti (Smotra Sveučilišta, Noć Biologije) te je sudjelovala u organizaciji desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je asistentica urednika časopisa Acta Botanica Croatica i članica niza strukovnih udruženja ISDR, HBoD, HDIR, EACR. U Hrvatskom biološkom društvu članica je Malog vijeća a obnaša i funkciju rizničarke.

Dr. sc. Sandi Orlić

Sandi Orlić radi na Institutu Ruđer Bošković. Bavi se istraživanjima iz područja mikrobne ekologije I primjene novih visokoprotočnih metoda u istraživanju mikroorganizama. Do sada je sudjelovao ili vodio brojnim nacionalnim I međunarodnim projektima a trenutno vodi više projekta iz područja mikrobne ekologije vodenih ekosustava. Autor je preko 50 radova. Boravio je na više usavršavanja te na poslije doktorskom na KU Leuven (Belgija) I Cavanilles Instituta za bioraznoliksot i evolucijsku biologiju u Sveučilištu u Valenciji (Španjolska). Vanjski je član međunarodne doktorske škole Max Planck Instituta u Bremenu.

Doc. dr. sc. Petra Burić

Doc. dr. sc. Petra Burić radi na Fakultetu prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Bavi se ispitivanjem ekotoksikoloških učinaka raznih kemikalija antropogenog porijekla (nanočestica, insekticida, mikroplastike) na organizme u morskom ekosustavu. Posebice ispituje učinak niske koncentracije tvari na embrionalnom razvoju ježinca te izloženost morskih beskralježnjaka ispitivanjem raznih biomarkera. Koautorica je 11 znanstvenih radova i trenutno suradnica na 2 projekta Hrvatske zaklade za znanost i 2 internacionalna projekta. Stručno se usavršavala na brojnim međunarodnim i nacionalnim radionicama. Na Fakultetu prirodnih znanosti nositeljica je četiri kolegija: „Molekularna toksikologija i ekotoksikologija“, „Biološki učinci zagađivala“, „Genetika i evolucija“ te izbornog kolegija „Nanotehnologija u istraživanju mora“. Aktivno sudjeluje u popularizaciji znanosti i radionicama koje se održavaju u sklopu Festivala znanosti i Noći istraživača.

Doc. dr. sc. Emina Pustijanac

Doc. dr. sc. Emina Pustijanac dekanica je Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Bavi se istraživanjima iz područja mikrobiologije. Do sada je sudjelovala u više znanstvenih projekata, a trenutno je suradnik na jednom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost. Koautorica je 16 znanstvenih radova, dva udžbenika iz Biologije za srednje škole i jednog metodičkog priručnika biologije za profesore. Nositeljica je kolegija „Mikrobiologija“ i „Stanična i molekularna biologija“ na preddiplomskom Sveučilišnom studiju Znanost o moru, kao i kolegija „Mikrobiologija s parazitologijom“ i „Higijena i epidemiologija“ na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva. Aktivna je u popularizaciji znanosti, osmislila je i provela niz radionica na Festivalu znanosti kao i na dugim različitim događanjima.

Doc. dr. sc. Paolo Paliaga 

Doc. dr. sc. Paolo Paliaga od 2018 radi kao docent na Fakultetu Prirodnih Znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje je nositelj brojnih kolegija: Ekologija mora, Uvod u oceanografiju, Sanitarna kontrola mora, Mehanizmi dugoročnih promjena u moru, Ciklus organske tvari i eutrofikacija, Principi i sustavi zaštite mora i priobalja i Praktična nastava iz biologije mora. Do sada je sudjelovao u 5 znanstvenih projekata, među kojima najrecentniji (2017-2021) su bili HRZZ projekti MICRO-SEAGRASS i ECORENA gdje je radio kao suradnik specijaliziran na temama morskih mikrobnih zajednica u livadama morskih cvjetnica i o invazivnim rebrašima na području Sjevernog Jadrana. Uz to sudjelovao je na razna stručna istraživanja koja su vezana za mikrobne zajednice onečišćenih područja. Najnoviji angažman je vezan za mikrobne zajednice u slanim močvarama zapadne Istre i na pojavi invazivnih algi i rakova tog područja. Koautor je 20 znanstvenih radova i 7 stručnih elaborata. Aktivno je angažiran u aktivnostima popularizacije znanosti sa posebnim fokusom na učenike srednjih škola.

Znanstveni odbor

Inga Urlić, predsjednica
Armin Mešić, dopredsjednik

Članovi

Andreja Ambriović-Ristov, Vesna Benković, Višnja Besendorfer; Branimir K. Hackenberger, Krunoslav Brčić-Kostić, Marko Ćaleta, Jelena Kralj, Jakov Dulčić, Hrvoje Fulgosi, Ivana Maguire, Zlatko Mihaljević, Marcelo Kovačić, Bojan Lazar, Zlatko Liber, Zrinka Ljubešić, Renata Matoničkin-Kepčija, Toni Nikolić, Mirjana Pavlica, Miroslav Plohl, Martina Podnar Lešić, Ines Radanović, Zdenko Tkalčec, Ivančica Ternjej, Željka Vidaković-Cifrek, Rosa Karlić, Irina Zupan, Zorana Grubić, Feodora Stipoljev, Mirela Sertić Perić, Zrinka Pongrac Štimac, Tanja Žuna Pfeiffer, Barbara Sladonja, Ante Žuljević, Irena Labak, Dubravko Pavoković, Vlatka Filipović Marijić, Ivana Kušan, Marija Zekušić, Irena Grbac, Martina Šašić Kljajo, Igor Stanković, Petar Mitrikeski, Bojan Hamer, Dijana Pavičić-Hamer.

Kontakt

Skip to content